eKasy si stačí do júla objednať

eKasy si stačí do júla objednať

Povinné pripojenie všetkých pokladníc k webu finančnej správy chce koalícia odložiť do októbra. Vláda schválila návrh ministerstva financií, aby daniari nedávali do októbra pokuty za nepoužívanie online pokladníc podnikateľom, ktorí sa do konca júna aspoň pokúsili eKasy si objednať.UPOZORNENIE :
V NÁVRHU SA VIRTUÁLNA REGISTRAŇÁ POKLADNICA NESPOMÍNA ! PLATÍ TERMÍN  1.7.2019 !!


Čo navrhuje vláda:

Aby podnikatelia nedostali pokutu za meškanie zavedenia online pokladníc, musia:

 • preukázať, že si záväzne objednali online registračnú pokladnicu u výrobcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladnice,
 • a zároveň požiadali o pridelenie kódu pokladnice do 30. júna.

Návrh schválila vláda a v skrátenom konaní ho má prerokovať parlament.

"Vzhľadom na nedostatočné pokrytie trhu online registračnými pokladnicami je potrebné v záujme ochranypodnikateľských subjektov prijať príslušné opatrenie. Preto sa navrhuje pre tých podnikateľov, ktorí nebudú mať včas uvedené online registračné pokladnice do prevádzky, ustanoviť zo zákona odklad ukladania pokút za ustanovených podmienok,“ píše ministerstvo v dôvodovej správe k návrhu.

Koľkých firiem sa nová povinnosť týka? 

 • Dokopy je na Slovensku 230-tisíc registračných pokladníc.
 • Virtuálnu registračnú pokladnicu dnes používa okolo 60-tisíc podnikateľov.
 • Finančná správa eviduje ďalších zhruba 75-tisíc kás, kde podnikatelia už požiadali o registráciu.

Ostáva spomínaných 102-tisíc pokladníc, ktoré ešte nie sú registrované do systému eKasa.

Termíny:

 • Systém eKasa funguje od 1. apríla, zatiaľ je povinný len pre nových podnikateľov alebo pre tých, ktorým vznikla povinnosť evidovať tržby prvýkrát od 1. apríla.
 • Do 30. júna si všetci podnikatelia, ktorí používajú registračnú pokladnicu, musia vybaviť online pokladnicu (ORP) vrátane jej inštalácie.
 • Od 1. júla musia byť všetky pokladnice online prepojené s finančnou správou. Staré pokladnice sa už používať nebudú.
 • Čo najskôr by mal každý podnikateľ, ktorý pracuje s pokladnicou, sám požiadať finančnú správu o pridelenie kódu pokladnice.
 • Čo najskôr by mal tiež u svojho dodávateľa alebo servisnej firmy zistiť, či sa jeho stará offline pokladnica dá upgradnúť na eKasu, alebo si musí kúpiť novú online pokladnicu. Prerábka stojí okolo 100 až 250 eur, nová pokladnica okolo 300 až 600 eur.
 • Do 30. septembra (ak ho aj parlament schváli) nebude finančná správa dávať pokuty tým podnikateľom, ktorí sa aspoň pokúsili si eKasu objednať.

 

text navrhovaného zákona :

§18cf


Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia


(1) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 30. septembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak preukáže, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa § 4c a ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient najneskôr do dňa účinnosti tohto zákona. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje.
(2) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 30. septembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby podľa tohto zákona prvýkrát od 1. apríla 2019, ak preukáže, že si záväzne objednal on-line registračnú pokladnicu u výrobcu, dovozcu alebo distribútora, ktorému bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska podľa
§ 4c, požiadal o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a pri evidencii tržieb postupuje primerane podľa § 10 ods. 6; podmienka primeraného postupu podľa § 10 ods. 6 sa pre takýchto podnikateľov na obdobie do dňa účinnosti tohto zákona neuplatní. Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa zrušuje v časti týkajúcej sa nepoužívania on-line registračnej pokladnice, alebo ak začalo konanie o uložení takejto pokuty, toto konanie sa zastavuje.
(3) Ak bol podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k dátumu zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice neuviedol do prevádzky pokladnicu e-kasa klient, môže na účely splnenia podmienok podľa odseku 1 používať elektronickú registračnú pokladnicu so zrušeným daňovým kódom elektronickej registračnej pokladnice.“.

  Navrch stránky