Vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu pri používaní pokladnice e-kasa klient

Vyobrazenie vzoru pokladničného dokladu pri používaní pokladnice e-kasa klient

Pridané: 7.10.2019


Podnikateľ používajúci pokladnicu e-kasa klient je podľa § 8 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) na každom predajnom mieste povinný sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou pokladnicou e-kasa klient.

 

Sprístupnenie vyobrazeného pokladničného dokladu musí byť pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak je na predajnom mieste umiestnených viac pokladníc e-kasa klient toho istého typu, toto vyobrazenie pokladničného dokladu nemusí byť pri každej pokladnici e-kasa klient.

Predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. To znamená, môže to byť konkrétna adresa prevádzky (obchodu), dopredu neznáme miesta - jarmoky, trhoviská, festivaly, predaj u zákazníkov, ale aj kombinácia uvedených miest (stála prevádzka a zákazníci) a podobne.

Na účely zákona č. 289/2008 Z. z. predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti, alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Pokladnicou e-kasa klient sa podľa zákona č. 289/2008 Z. z. rozumie:

 • on-line registračná pokladnica (ORP)
 • virtuálna registračná pokladnica (VRP)

 

Pri používaní ORP a VRP sa povinnosť sprístupniť pokladničný doklad vzťahuje na

 • pokladničný doklad a na,
 • off-line pokladničný doklad vyhotovený ORP, a to pri prekročení hraničnej doby odozvy (hraničnou dobou odozvy je časový úsek od prvého pokusu o odoslanie dátovej správy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na pridelenie unikátneho identifikátora dokladu zo systému e-kasa; hraničná doba odozvy je 2 sekundy. Po prekročení hraničnej doby odozvy, z dôvodu výpadku internetového signálu podnikateľ vyhotovuje off-line pokladničný doklad, ktorý odovzdá zákazníkovi).

 

Je potrebné pripomenúť, že v režime off-line pracuje iba ORP kasa, preto podnikateľ používajúci VRP nevyhotovuje off-line pokladničné doklady, ale pri výpadku internetového pripojenia alebo elektrického napájania postupuje podľa § 10 ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z., t.j. vyhotovuje paragóny).

 

Podnikateľ je povinný zvýrazniť na pokladničnom doklade vyhotovenom ORP alebo VRP nasledovné údaje:

 • kód pokladnice e-kasa klient,
 • dátum,
 • čas,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • unikátny identifikátor dokladu,
 • overovací kód podnikateľa.

 

Na off-line pokladničnom doklade vyhotovenom ORP je potrebné zvýrazniť:

 • kód pokladnice e-kasa klient,
 • dátum,
 • čas,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • podpisový kód podnikateľa,
 • overovací kód podnikateľa.

 

Pri používaní ORP a VRP podnikateľ nie je povinný na predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ak ide o úhradu faktúry alebo jej časti.

Zdroj: Finančná správa

  Navrch stránky