Vyhlásenie AXIS distribution s.r.o.

Vyhlásenie AXIS distribution s.r.o.

18.12.2014

V Y H L Á S E N I E  o umožnení dodatočného pripojenia komunikačného zariadenia k elektronickej registračnejpokladnice a zabezpečení umiestnenia komunikačného zariadenia

V Y H L Á S E N I E

o umožnení dodatočného pripojenia komunikačného zariadenia k elektronickej registračnej pokladnice a zabezpečení umiestnenia komunikačného zariadenia

 

vydané

podľa § 4 ods. 2 písm. b) devätnásteho bodu zákona č. 298/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č.218/2014 Z.z. a podľa § 1 písm. a), b) Vyhlášky ministerstva financií Slovenskej republiky z 10.decembra 2014, ktorou sa ustanovujú podmienky on-line pripojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy.

Vyhlásenie vydáva:

AXIS distribution, s.r.o., so sídlom M. Rázusa č.35, 984 01 Lučenec, IČO: 36 019 402, ako dovozca a distribútor  elektronických registračných pokladníc: 

Typové označenie : DITRON

Modely : MIRA , SIMA , HENY , ZIP , ZIP ETH , QUADRA , QUADRA ETH

Typové označenie : CUSTOM

Modely : BIG II , BIG II TOUCH , BIG 3 , BIG 3 TOUCH , KUBE II F  , KUBE II F ETH

 

Dovozca a distribútor vyhlasuje, že

všetky vyššie uvedené typy elektronických registračných pokladníc vyhovujú podmienkam on-line pripojenia s informačnými systémami finančnej správy a zároveň vyhlasuje, že na všetky vyššie uvedené typy elektronických registračných pokladníc

 

  1. je možné dodatočné pripojenie komunikačného zariadenia k elektronickej registračnej pokladnici, pričom komunikačným zariadením je technické zariadenie riadené vstavaným registračným programom alebo vstavaným riadiacim programom komunikačného zariadenia; vstavaným riadiacim programom komunikačného zariadenia je program riadiaci prenos vybraných údajov z elektronickej registračnej pokladnice do informačných systémov finančnej správy v súlade s osobitným predpisom,

 

  1. zabezpečí umiestnenie komunikačného zariadenia tak, aby toto bolo v elektronickej registračnej pokladnici v časti neprístupnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu a aby spolu s elektronickou registračnou pokladnicou tvorili jeden funkčný celok.

 

    Navrch stránky