Zúčtovanie plomb v zmysle zákona o ERP

Zúčtovanie plomb v zmysle zákona o ERP

Pridané: 20.1.2020V súvislosti s vykonaním zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 zákona č. 289/2020 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z.“) za druhý polrok 2019 a v prvom polroku 2020 sú servisné organizácie povinné vykonať:

1. podľa § 16 ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. servisná organizácia vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na colnom úrade za druhý polrok 2019 najneskôr do 31. januára 2020. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d).

Nakoľko od 1. januára 2020 podnikatelia už na evidenciu tržieb nesmú používať elektronické registračné pokladnice, servisné organizácie už nebudú žiadne elektronické registračné pokladnice označovať plombami. Z uvedeného dôvodu servisné organizácie nepoužité plomby už nebudú potrebovať. S prihliadnutím na uvedené, servisné organizácie vykonajú najneskôr do 31. januára 2020 zúčtovanie odberu a použitia všetkých plomb, t. j. aj nepoužitých plomb. V zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb servisné organizácie nepoužité plomby zúčtujú ako „z iného dôvodu nepoužiteľné plomby“.

 

2. Z § 18cg ods. 2 zákona č. 289/2008 Z. z. vyplýva, že servisné organizácie a register servisných organizácií zaniknú zo zákona k 1. júnu 2020. Uvedené zároveň znamená, že servisné organizácie do tohto termínu môžu existovať aj naďalej, a to z dôvodu, aby mohli po zániku možnosti používania elektronických registračných pokladníc na evidenciu tržieb vykonávať úkony súvisiace s ukončením prevádzky elektronických registračných pokladníc podľa § 15 zákona č. 289/2008 Z. z..

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z. ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na colnom úrade do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá colnému úradu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní ERP a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d).

Ak však servisná organizácia, napr. vo februári 2020, požiada o vyčiarknutie z registra servisných organizácií a daňový úrad vydá rozhodnutie o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra servisných organizácií, tak servisná organizácia už ďalšie zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 ods. 6 zákona č. 289/2008 Z. z. nevykoná, pretože ho definitívne vykonala podľa § 16 ods. 5 uvedeného zákona. Podľa stanoviska Ministerstva financií SR by opätovné zúčtovanie už zúčtovaných plomb znamenalo zbytočnú administratívnu záťaž tak pre podnikateľa, ako aj pre finančnú správu.

Novelou zákona nastala úprava aj v tom, že servisná organizácie zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb predkladá na dátovom médiu a teda na colný úrad musia prísť osobne. Zároveň sa dopĺňajú ďalšie údaje, ktoré je servisná organizácia povinná uviesť v zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb, a to o počet stratených plomb s uvedením čísla série a poradové číslo stratených plomb, o dátum nalepenia plomb na ERP a zároveň sa spresňuje, že číslom plomby je číslo série a poradové číslo plomby.

Finančná správa poskytuje servisným organizáciám podklad, v ktorom vyplnia potrebné údaje v zmysle novely zákona.

Zdroj: Finančná správa

    Navrch stránky