Pokladne a TAXI virtuálna pokladňa , schválená zmena !

Pokladne a TAXI virtuálna pokladňa , schválená zmena !

13.2.2015
 

Aktuálna schválená zmena pre používanie virtuálnej pokladnici pre TAXI službu, vybraná len časť  pre pokladnice :
 

z 3. februára 2015,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čl. IV

Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 494/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 361/2013 Z. z.,  zákona č. 218/2014 Z. z. a zákona č. 333/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Podnikateľ, ktorý poskytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 pod kódom 49.32 Taxislužba, nie je pri použití virtuálnej registračnej pokladnice povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje  a cestujúcemu vydáva potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu;16c) podnikateľ vo virtuálnej registračnej pokladnici zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 16c znie:

16c) § 29 ods. 1 písm. g) a § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.“.

    Navrch stránky