Virtuálna registračná pokladnica a nové služby.

Virtuálna registračná pokladnica a nové služby.

27.1.2015

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice prináša niekoľko významných zmien. Od 01.01.2015 nadobúda účinnosť časť novely týkajúca sa elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“). S účinnosťou od 01.04.2015 nadobúda účinnosť časť novely upravujúca podmienky používania virtuálnej registračnej pokladne (ďalej len „VRP“).


Zjednodušene novela upravuje prílohu č. 1 k zákonu o ERP– príloha je rozšírená o nové služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP alebo VRP. Zoznam nových služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP alebo VRP je uvedený na konci článku (nové služby sú zvýraznené). Najvýznamnejšou zmenou, ktorú novela zákona prináša je evidovanie hotovostných tržieb prostredníctvom VRP.
 
NOVÉ SLUŽBY A POVINNOSŤ POUŽÍVANIA ERP A VRP
Podnikatelia poskytujúci nové služby uvedené v zozname na konci článku sú povinní evidovať tržby z poskytnutých služieb prostredníctvom ERP alebo VRP , a to od 01.01.2015. Bez ohľadu nato, že príloha č. 1 k zákonu o ERP je účinná od 01.01.2015, novela dáva podnikateľom možnosť v časovom rozpätí od 01.01.2015 do 31.03.2015 zaobstarať, registrovať a uviesť ERP do prevádzky. Súčasne sa podnikateľ môže rozhodnúť pre užívanie VRP najskôr však od 01.04.2015. V praxi to znamená, že podnikateľ bude môcť od 01.01.2015 do 31.03.2015 vydávať k prijatej platbe príjmové pokladničné doklady, tak ako doteraz, aj napriek tomu, že poskytuje „novú službu. Od 01.04.2015 bude podnikateľ povinný evidovať tržby za služby prostredníctvom EPR alebo VRP. Podnikateľ má možnosť používať ERP a VRP súbežne.
 
Príklad:

Podnikateľ poskytujúci právne služby v roku 2014 ERP nepoužíva, nakoľko do 31.12.2014 nemal povinnosť ERP používať. K prijatým tržbám vydával príjmové pokladničné doklady. Odkedy má podnikateľ povinnosť evidovať tržby prostredníctvom ERP a odkedy prostredníctvom VRP?

Podnikateľ má povinnosť používať ERP od 01.04.2014, pričom má právo sa rozhodnúť, či bude prijaté tržby evidovať prostredníctvom EPR alebo VRP.

ČO JE VRP A AKO BUDE FUNGOVAŤ?
VRP je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia. VRP bude fungovať u podnikateľa prostredníctvom počítača, notebooku, tabletu, mobilného telefónu a iných elektronických zariadení. Podnikateľ bude musieť mať ďalej prístup k internetu ale aj tlačiareň, ktorá zabezpečí tlač pokladničných dokladov. Údaje o prijatých tržbách budú po zaevidovaní prenášané do informačného zoznamu finančnej správy.
 
Podnikateľ bude môcť začať používať VRP až po registrácii na daňovom úrade a pridelení kódu VRP. Podnikateľa zaregistruje a daňový kód VRP pridelí ktorýkoľvek daňový úrad na základe písomnej žiadosti podanej elektronicky alebo osobne.
 
VRP bude môcť podnikateľ používať iba v prípade, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci neprekročí 1000.  Po prekročení tohto limitu bude musieť podnikateľ začať používať na evidovanie tržieb ERP.
 
Zákon neukladá povinnosť viesť pri VRP knihu pokladnice. Podnikateľovi odpadá aj povinnosť tlačiť denné uzávierky za dni, kedy príjme tržbu v hotovosti.
 
V prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky VRP a podnikateľ nebude môcť použiť na evidenciu tržieb VRP uplatní evidenciu tržieb prostredníctvom paragónov. Pokiaľ nastane chyba na strane podnikateľa (porucha počítača, tabletu...) podnikateľ je povinný odstrániť poruchu a zabezpečiť obnovu prevádzky týchto zariadení do 48 hodín od vzniku poruchy. Vzhľadom ku skutočnosti, že podnikateľ nemá povinnosť viesť knihu pokladnice, nemusí v súvislosti s poruchou VRP vykonávať žiadne zápisy.  
 

„Príloha č. 1 k zákonu č. 289/2008 Z. z.

SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI ALEBO VO VIRTUÁLNEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI  
 
45.20  Oprava a údržba motorových vozidiel (kód sa od 01.01.2015) rozširuje o opravu a údržbu nákladných áut)
45.40  Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32  Taxislužba
49.39  Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21  Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10  Hotelové a podobné ubytovanie
55.20  Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30  Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90  Ostatné ubytovanie
56.10  Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál (od 01.01.2015 platí pre celú triedu)
56.21  Dodávka jedál
56.29  Ostatné jedálenské služby
56.30  Služby pohostinstiev
65.11  Životné poistenie
65.12  Neživotné poistenie
69.10  Právne činnosti
69.20  Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10  Vedenie firiem
70.21  Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22  Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11  Architektonické činnosti
71.12  Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20  Technické testovanie a analýzy
73.11  Reklamné agentúry
73.12  Predaj vysielacieho času
73.20  Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10  Špecializované dizajnérske činnosti
74.20  Fotografické činnosti
74.30  Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00  Veterinárne činnosti
77.11  Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21  Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22  Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10  Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20  Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30  Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11  Činnosti cestovných agentúr
79.12  Činnosti cestovných kancelárií
79.90  Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10  Súkromné bezpečnostné služby
80.20  Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30  Pátracie služby
86.10  Činnosti nemocníc
86.21  Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22  Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23  Zubná lekárska prax
86.90  Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11  Prevádzka športových zariadení (od 01.01.2015 platí pre celú triedu)
93.12  Činnosti športových klubov
93.13  Fitnescentrá
93.21  Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11  Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12  Oprava komunikačných zariadení
95.21  Oprava spotrebnej elektroniky
95.22  Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23  Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24  Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25  Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29  Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01  Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02   Kadernícke a kozmetické služby
96.03   Pohrebné a súvisiace služby
96.04   Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.“ (od 01.01.2015 sa kód rozširuje o okruh ostatných osobných služieb).
    Navrch stránky